Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Nāga': Buddhism Hinduism Javanese language Khmer language King Cobra Pali Sanskrit Snake Hindi Indian Cobra Garuda Mahabharata Adi Parva Shesha Brahman Kadru Kashyapa Surya Amrita Abhimanyu Arjuna Janamejaya Parikshit Vasuki Manasa Astika (mythology) Puranas Clarified butter Mantra Mandara Ocean of milk Iravan Pandava Ulupi Kurukshetra Rakshasa Vishnu Cintamani India Nagaradhane Nagavanshi Varuna Vedic mythology Indra Ganesha Chattampi Swamikal Chera Dynasty Patañjali Dragon Serpent (symbolism)
Disclaimer