Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Namokar Mantra': Arhat Jainism Muni Siddha Moksha Nirvana Anger Deception Greed Id, ego, and super-ego Tirthankar Sadhu Śrāvaka 520s BC 590s BC Mahavira Rishabha (Jain tirthankar) Gotra Tirukkuṛaḷ Tiruvalluvar Acharya Ahimsa Satya Asteya Brahmacharya Aparigraha Digambar Sthanakvasi Hathigumpha inscription Jains in Maharashtra Jain monasticism Upadhan Timeline of Jainism Sarak Satkhandagama Parshva Kharavela Aum Mantra Monk
Disclaimer