Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'New Book of Tang': Ouyang Xiu Song Dynasty Tang Dynasty Book of Tang Twenty-Four Histories Chancellor of the Tang Dynasty Cui Cha Fang Rong Gu Cong Guo Daiju Jiang Ke Li Jingchen Li Youdao Lu Dunxin Lu Han (Tang Dynasty) Pei Tan Pei Xingben Qian Weidao Ren Yaxiang Ren Zhigu Shen Junliang Sun Yuanheng Tang Huiyao Wang Benli Wang Dezhen Wang Xuan (Second Zhou) Wei Hongmin Xin Maojiang Yu Weiqian Yuan Zhihong Zhang Jiafu Zheng Yin (Early Tang) 1060 Consort Niu Consort Yang (Wenzong) Eight Immortals of the Wine Cup Lu Mai Pirooz II Xuan paper 742 Cheng Yi (Tang Dynasty) Huangfu Bo Linghu Chu Pei Ji (Late Tang) Wu Yuanji Yu Huan Ashina (clan) Chen Xilie Empress Dowager Zheng (Xuānzong) Tian Huaijian
Disclaimer