Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Ningbo': Port Sub-provincial city in the People's Republic of China People's Republic of China Province (China) Zhejiang East China Sea Hangzhou Bay Shaoxing Taizhou, Zhejiang Zhoushan Yong River Nanjing Hemudu culture Guangzhou Silk Road Song Dynasty Tang Dynasty Yangzhou Fernão Mendes Pinto Macau China First Opium War Treaty of Nanking Treaty ports United Kingdom of Great Britain and Ireland 1841 October 10 Zhenhai Taiping Rebellion Sino-French War Bubonic plague Flea World War II Prince Tsuneyoshi Takeda Shirō Ishii Takahito, Prince Mikasa Communist Party of China Mongols County (China) County-level city District (China) Subtropics Temperateness Temperature Shanghai Tianyi Chamber Baoguo Temple Jiangbei Ancestral home Pan Tianshou
Disclaimer