Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Northern Expedition': 1926 1928 Kuomintang Warlord Beiyang Government Chinese reunification (1928) Guangdong May Thirtieth Movement Chiang Kai-shek Communist Party of China Zhongshan Warship Incident Soviet Union Sun Yat-sen Central Plain (China) Manchuria Sun Chuanfang Wu Peifu Zhang Zuolin Vasily Blücher July 9 National Revolutionary Army Whampoa Military Academy Yangtze River Zhili clique Shanghai massacre of 1927 Wang Jingwei Wuhan Bai Chongxi Li Zongren Jiangsu Nanjing Xuzhou Warlord era Longtan Shanghai Yen Hsi-shan Kwantung Army Beijing Zhang Xueliang Fengtian clique Tongmenghui Chinese Civil War World War II Ming Dynasty Yuan Dynasty History of the Republic of China Republic of China Armed Forces Anti–Fengtian War China Marines Fourth Army (National Revolutionary Army)
Disclaimer