Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Northern Fujiwara': Honshū Japanese clans Kuge Tōhoku region Emishi Imperial Court in Kyoto Kyoto Minamoto clan Kantō region Minamoto no Yoritomo Hiraizumi, Iwate Iwate Prefecture Ainu people Ashikaga clan (Fujiwara) Fujiwara no Kiyohira Fujiwara no Tsunekiyo Fujiwara no Yasuhira Kanjizaiō-in Saionji family Fujiwara no Hidehira Fujiwara no Toshihito Ōshū, Iwate Chūson-ji Minamoto no Yoshitsune Mōtsū-ji Morioka, Iwate Kamakura period Abe no Yoritoki Fujiwara Demographics of Japan before Meiji Restoration
Disclaimer