Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Northern Wei': Pinyin Buddhism China Datong Luoyang Longmen Grottoes Han people Tuoba Xianbei Sinicization Eastern Wei Western Wei Han Zhao Jin Dynasty (265–420) Xiongnu State of Dai Former Qin Former Yan Later Zhao Tuoba Yilu Battle of Fei River Fú Jiān Emperor Daowu of Northern Wei Tuoba Shiyijian Rouran Later Yan Yellow River Tiele people Crown prince Nurse empress dowager Wet nurse Equal-field system Sui Tang Dynasty Taihang Mountains Han Chinese Cui Hao The Northern Celestial Masters Taoism Emperor Xiaowen of Northern Wei Aristocracy Emperor Xiaoming of Northern Wei Empress Dowager Hu Erzhu Rong Yuan Zhao Courtier Gao Huan Husi Chun Yuwen Tai Emperor Wenxuan of Northern Qi
Disclaimer