Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Northern Zhou': 557 581 China Western Wei Sui Dynasty 535 Eastern Wei Northern Wei Yuwen Tai 556 Emperor Gong of Western Wei Emperor Xiaomin of Northern Zhou Yuwen Hu 572 Emperor Ming of Northern Zhou Emperor Wu of Northern Zhou 577 Northern Qi 578 Emperor Xuan of Northern Zhou 580 Emperor Jing of Northern Zhou Emperor Wen of Sui Taishang Huang History of Northern Dynasties Book of Zhou Empress Ashina Empress Chen Yueyi Empress Dowager Chinu Empress Dowager Li Ezi Empress of Northern Zhou Empress Sima Lingji Empress Yang Lihua Empress Yuan Humo Empress Yuan Leshang Empress Yuchi Chifan Empress Zhu Manyue Gao Jiong Gao Shaoyi Gao Wei Gao Yanzong Li Delin List of state leaders in 558 List of state leaders in 559 List of state leaders in 560 List of state leaders in 561 List of state leaders in 562 List of state leaders in 563 List of state leaders in 564 List of state leaders in 565
Disclaimer