Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Oda Nobunaga': Daimyo History of Japan Sengoku period Oda Nobuhide Owari Province Shugo Japan Toyotomi Hideyoshi Ōnin War Tanegashima Oda Nobuyuki Hirate Masahide Seppuku Shiba Yoshimune Oda Nobutomo Kiyosu Castle Imagawa clan Kira clan Mikawa Province Suruga Province Mino Province Saitō Dōsan Hayashi Hidesada Shibata Katsuie Tsuchida Gozen Ashikaga shogunate Imagawa Yoshimoto Kyoto Matsudaira clan Atsumori (play) Tokugawa Ieyasu Saitō Tatsuoki Gifu Castle Gifu, Gifu Gifu Park China Standard Mandarin Zhou Dynasty Seal (emblem) Tianxia Azai Nagamasa Oichi Ōmi Province Ashikaga Yoshiaki Ashikaga Yoshihide Ashikaga Yoshiteru Shogun Rokkaku clan Miyoshi clan Kanrei
Disclaimer