Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Old Guangxi clique': Guangxi Republic of China Guangdong Hunan Lu Rongting National Protection War Yuan Shikai Yunnan clique Chinese Revolutionary Party Constitutional Protection Movement Sun Yat-sen Chen Jiongming Guangdong–Guangxi War New Guangxi clique Lin Hu Shen Hongying Tan Haoming Cen Chunxuan Chen Bingkun Self-government Army Lin Baoyi (admiral) Tang Jiyao Li Zongren Clique (disambiguation) Guangxi Clique National Assembly of the Republic of China Beiyang Government
Disclaimer