Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Parameshwara (God)': God Hindu Sanskrit Ishvara Para Brahman Shiva Brahma Samhita Krishna Names of God Paramahamsa Parameshwara O Parvardigar Hinduism
Disclaimer