Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Parthenon Frieze': Cella Parthenon Penteli, Greece Phidias Athens British Museum Elgin Marbles London Ashmolean Museum Basel Pericles Plutarch Athena Parthenos Circumstantial evidence Doric order Frieze Ionic order Metope (architecture) Portico Gutta Triglyph Acropolis of Athens Penteliko Mountain Crowbar (tool) Analogy Temple of Hephaestus Apollo Poseidon Hera Adolf Michaelis Arabic numerals Roman numerals Knight Marshal Thracians Chariot Lyre Metic Panathenaic festival Acropolis Hecatomb Incense Kanephoros Vial Eponym Archon Polis Diphros Zeus Arrephoros
Disclaimer