Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Places in Kuru kingdom': Kuru Kingdom Mahabharata Hastinapur Indraprastha Kaurava Pandava Dwaita Forest Kamyaka Forest Kurukshetra Kurukshetra War Ganges Duryodhana Bhima Naga Kingdom Muzaffarnagar Saraswati River Balarama Rishikesh Uttarakhand Dhritarashtra Shiva Rakshasa Kingdom Ghatotkacha Hidimba Tibet Yaksha Kingdom Yudhisthira Kasi Kingdom Varanasi Vyasa Hanuman Krishna in the Mahābhārata Matsya Kingdom Upaplavya Haryana Rajasthan Gurgaon Panchala Kingdom Bhishma Gandharva Kingdom Parashurama Himalayas Indus River Sarasvati River Yamuna Pandu Janamejaya Kekeya Kingdom Salwa Kingdom Dhrishtadyumna
Disclaimer