Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Polycrates': Aeaces Samos Island Tyrant Hera Syloson Amasis II Egypt Naxos Island Pharaoh Tugdamme Aegean Sea Anatolia Archery Ionia Lesbos Miletus Penteconter (ship) Apollo Delos Rineia Caligula Heraion of Samos Roman Emperor Tunnel of Eupalinos Cynaethus Delphi Homeric Hymns Anacreon Crotone Democedes Ibycus Herodotus Achaemenid Empire Cambyses of Persia Trireme Corinth Greece Sparta Sardis Crucifixion Impalement Polycrates complex Polycrates of Ephesus Telesarchus of Samos Aeschrion of Samos Eupalinos Icaria Lydia (satrapy) Bathyllus Zoilus
Disclaimer