Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Polygnotus': 5th century BC Aglaophon Ancient Greek Thasos Cimon Leucippus Stoa Poikile Troy Melanthius Plutarch Acropolis, Athens Delphi Knidos Hades Odysseus Pausanias (geographer) Phidias Panaenus Micon 475 BC Kleophon Painter List of Greek artists Eurynomos List of ancient Greeks in Macedonia Elpinice Agenor, son of Antenor Meidias Painter Ocnus Acamas (son of Theseus) Lesche 450 BC 460 BC Sisyphus Polygnotus (disambiguation) Parthenon Frieze Greco-Roman hairstyle Classical Athens Red-figure pottery
Disclaimer