Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Pratihara': Hindi Hindustan India Gupta Empire Gujjar Rajput Scythians Origin of Rajputs Prithviraj Raso Agnivansha Bargujar K. M. Munshi Jodhpur Mandore Marwar Rajasthan Osian Bharuch Gujarat Gwalior Malwa (Madhya Pradesh) Nagabhata I Arab people Avanti Sindh Battle of Rajasthan Vatsaraja Harsha Kannauj Bengal Deccan Plateau Pala Empire Rashtrakuta Dynasty Narmada River Nagabhata II Bihar Muslim Shiva Somnath Devapala Magadha Assam Mahipala Bundelkhand Chandela Kalachuri Mahakoshal Paramara Turkic peoples Mahmud of Ghazni
Disclaimer