Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Pundra Kingdom': Pundravardhana Bangladesh Bihar Purnia West Bengal Pundir Krishna in the Mahābhārata Anga Kingdom Kalinga Kingdom Suhma Kingdom Vanga Kingdom Magadha Kingdom Kerala Kingdom Mleccha Sinhala Kingdom Vasistha Yona Kshatriya Shudra Sora people Jarasandha Abhira Kingdom Dravida Kingdom Parashurama Kasi Kingdom Kuru Kingdom Mithila Pandava Pandu Videha Karusha Kingdom Kosala Kingdom Vatsa Kingdom Bhima Andhra in Indian epic literature Bahlika Kingdom Karna Trigarta Kingdom Kurukshetra War Rajasuya Yudhisthira Chola Kingdom Odra Kingdom Saka Kingdom Dasarna Kingdom Kaurava Madra Kingdom Sahadeva Arjuna Matsya Kingdom
Disclaimer