Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Pururavas': Ailas Devanagari Hindu mythology Surya Vedas Ila (Hinduism) Budha Kaurava Pandava Shatapatha Brahmana Apsara Gandharva Harivamsa Mahabharata Matsya Purana Vishnu Purana Kālidāsa Sanskrit drama Urvashi and Pururavas Vikramōrvaśīyam Allahabad Puranas John Dowson Nahusha Rigvedic dialogue hymns Ahirs Pratisthan Pur (Jhunsi) Visvedevas Uttara Kuru Kingdom Vedic mythology Bhagavata Purana Kuru Kingdom
Disclaimer