Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Purusha sukta': Mandala 10 Purusha Rigveda Samhita Creation myth Shaivism Shiva Vaishnavism Vishnu Gayatri Pañcaratra Puranas Vedas Varna Ymir Zeus Brahmin Kshatriya Shudra Vaishya Agni Indra Proto-Indo-European religion Aranyaka Atharvaveda Samaveda Shatapatha Brahmana Shvetashvatara Upanishad Upanishads Yajurveda Hinduism Bhagavata Purana Mahabharata Bhakti Dharma Jnana Karma Upasana Vedanta Chennai Para Brahman Ramakrishna Mission Sayana Raghavendra Swami Panentheism Hari Sriman Narayana Deva (Hinduism) Yajna Ghee
Disclaimer