Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Putana': Hindu mythology Sanskrit Krishna Rakshasa Yogini Chickenpox Shitala Devi Smallpox Bhagavata Purana Brahma Vaivarta Purana Garga Samhita Harivamsa Mahabharata Vishnu Purana Kansa Braj Gokul Lakshmi Yasoda Prana K. M. Munshi Mahabali Avatar Vamana Yogi Mukti Varuna Vedas India Schizophrenia Incest Hindu texts Rigveda Gopi Murugan Agni Purana Ravana Buddhism Lotus Sutra Somesvara III Western Chalukya Empire Brahmanda Purana Dakini Kali Ayurveda Deogarh Kushan Empire Mathura, Uttar Pradesh Kamsa Bala Krishna
Disclaimer