Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Qin (state)': 207 BC 770s BC China Sovereign state Spring and Autumn Period Wade–Giles Warring States Period Qin Dynasty Chinese surname Sima Qian Three Sovereigns and Five Emperors Zhuanxu Shun (Chinese leader) YU Shang Tianshui Wei River Xia Yellow River Zhao (state) Feizi Gansu King Xiao of Zhou Rong people Zhou Dynasty Chinese style name Shaanxi Xi'an Bo Count Duke Luoyang Marquess Duke Mu of Qin Chu (state) Duke Wen of Jin Zheng (state) Luoning County Duke Huan of Qi Duke Xiang of Song Five Hegemons King Zhuang of Chu Sinicization Marquess Wen of Wei Wei Hangu Pass Wu Qi Duke Xiao of Qin Shang Yang Han Fei
Disclaimer