Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Qing Dynasty': China Dynasties in Chinese history Manchu language Paul Georg von Möllendorff Zhang Xun (Republic of China) Ming Dynasty Republic of China Aisin Gioro Manchu Manchuria Northeast China China proper Kangxi Emperor Beijing Culture of China Rebellion War Empress Dowager Longyu Puyi Xinhai Revolution Han Chinese Chinese language Heilongjiang Jilin Jurchen people Liaoning Primorsky Krai Russia Tungusic people Jianzhou Jurchens Nurhaci Khan (title) Jin Dynasty (1115–1234) Seven Grievances Liaodong Peninsula Liaoyang Shenyang Mongols Genghis Khan Battle of Ningyuan Yuan Chonghuan Huang Taiji Second Manchu invasion of Korea Ejei Khan Emperor Ligdan Khan Yuan Dynasty Dorgon Hooge, Prince Su De facto
Disclaimer