Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Sakai Tadakatsu': 1587 1662 August 25 Daimyo July 21 Obama Domain Rōjū Sakai Tadakatsu (Shōnai) Tairō Wakasa Province Edo period Shogun Fudai daimyo Tokugawa clan Tozama daimyo Mikawa Province Sakai clan Matsudaira Hirotada Matsudaira Kiyoyasu Kawagoe Domain Kōzuke Province Musashi Province Meiji period Tokugawa Hidetada Kan'ei Inoue Masashige Matsudaira Nobutsuna Tokugawa Iemitsu Edo Keian Kyoto Nihon Ōdai Ichiran Isaac Titsingh Julius Klaproth Han (administrative division) Kawagoe, Saitama Saitama Prefecture University of Hawaii Press Hayashi Gahō Royal Asiatic Society George Bailey Sansom Stanford University Press Obama Castle (Fukui) Sakai (name) Manji (era) Sakai Tadamochi Sakai Tadayuki Sakai Tadaaki Sakai Tadayo Tokugawa Ietsuna
Disclaimer