Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Satavahana dynasty': Andhra Pradesh Dynasty India Junnar Karimnagar Paithan Pune Maurya Empire Brahmana Vishvamitra Puranas Megasthenes Ashoka the Great Buddhism Vaishnavism Amaravati Gautama Buddha Vishnu Godavari River Krishna People Telugu language Madhya Pradesh Maharashtra Malwa (Madhya Pradesh) Simuka Kanha Satakarni Ashvamedha Historical Vedic religion North India Sunga Empire Hathigumpha inscription Kalinga Kharavela Kalinga (India) Yuga Purana Pataliputra Saka Ujjain South India Kanva dynasty 1st century BC Brahmanda Purana Matsya Purana Vayu Purana Vishnu Purana Central Asia Western Satraps Hāla
Disclaimer