Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Shōhei': Japanese era name Kentoku Kōkoku Nanboku-chō period Southern Court Year Emperor Go-Daigo Emperor Go-Murakami Meiji period Yoshino District, Nara Ashikaga shogunate Edo period Imperial Regalia of Japan Ashikaga Takauji Kyoto Nijō Yoshimoto Sesshō and Kampaku Takatsukasa Morohira Sadaijin Ashikaga Motouji Ashikaga Tadayoshi Kanrei Kō no Moronao Kō no Moroyasu Dainagon Naidaijin Emperor Go-Kōgon Kitabatake Chikafusa Ashikaga Yoshinori Emperor Kōgon Emperor Kōmyō Emperor Sukō Ashikaga Yoshiakira Buddhism Eigen-ji Jakushitsu Genkō Shiga Prefecture Zen Kusunoki Masanori Hikoshiro Hiromitsu Emperor Chōkei Jōwa (Muromachi period) Bunna Enbun Jōji Ōan Kannō Kōan (Muromachi period) Historic tsunamis Emperor Uda
Disclaimer