Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Shōni clan': Fujiwara clan Kyūshū Dazaifu, Fukuoka Kamakura period Kamakura shogunate Minamoto no Yoritomo Chinzei Bugyō Mongol invasions of Japan Ashikaga Takauji Nanboku-chō period Northern Court Ryūzōji clan Ōuchi family Ryūzōji Tanehide Baba Yorichika Nabeshima clan Battle of Tatarahama (1336) Ōuchi Yoshitaka Ōtomo clan Sō clan Ōei Invasion Japanese clans
Disclaimer