Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Shakha': Hindu Sanskrit Vedas Hindu philosophy Āstika and nāstika Aranyaka Brahmana Kalpa (Vedanga) Upanishads Caste Kātyāyana Parisista Shaunaka Khilani Taittiriya Shakha Shatapatha Brahmana Samaveda Gopatha Brahmana Michael Witzel Colette Caillat Jaiminiya Upanishad Brahmana Karnot Katha Upanishad Mandala 8 Kanvas Pundir Indian religions Kadavallur Anyonyam Svādhyāya Anusvara Mandala 2 Shiksha Sri sukta Yajurveda Archaeoastronomy and Vedic chronology Deshastha Brahmin Vayu Purana Visarga Sanskrit literature Isha Upanishad 8th century BC Albrecht Weber Subhash Kak Madhav Sadashiv Golwalkar Śruti Rajput clans Atharvaveda Brahmin gotra system Halenadu Karnataka Brahmin Payyal
Disclaimer