Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Shikken': Japan Kamakura shogunate Shogun Hōjō clan Sesshō and Kampaku Hōjō Tokimasa Minamoto no Yoritomo Mandokoro Minamoto no Sanetomo Minamoto no Yoriie Hōjō Yoshitoki Samurai-dokoro Hōjō Yasutoki Rensho Hōjō Tokiyori Tokusō Hōjō Nagatoki Hōjō Tokimune Hōjō Hirotoki Hōjō Masamura Hōjō Morotoki Hōjō Mototoki Hōjō Munenobu Hōjō Sadatoki Hōjō Takatoki Hōjō Tsunetoki Goseibai Shikimoku Hōjō Masako Hōjō Tokifusa List of state leaders in 1203 List of state leaders in 1206 List of state leaders in 1207 List of state leaders in 1208 List of state leaders in 1209 List of state leaders in 1210 List of state leaders in 1211 List of state leaders in 1212 List of state leaders in 1213 List of state leaders in 1214 List of state leaders in 1215 List of state leaders in 1216 List of state leaders in 1217 List of state leaders in 1218 List of state leaders in 1219 List of state leaders in 1220 List of state leaders in 1221 List of state leaders in 1222 List of state leaders in 1223 List of state leaders in 1224 List of state leaders in 1225
Disclaimer