Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Shingoshūi Wakashū': Ashikaga shogunate Ashikaga Yoshimitsu Common Era Emperor Go-En'yū Goshūi Wakashū Japanese poetry List of Japanese poetry anthologies Shinshūi Wakashū Waka (poetry) Nijo Nijō Yoshimoto Renga Earl Miner Stanford University List of Japanese classic texts Nijō poetic school
Disclaimer