Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Shinsengumi': Shinsengumi! Bakumatsu Special police Matthew C. Perry Sonnō jōi Kyoto Hatamoto Rōnin Rōshigumi Tsuruoka Domain Tokugawa Iemochi Kondō Isami Niimi Nishiki Serizawa Kamo Aizu Satsuma Domain September 30 Daimyo Imperial Court Matsudaira Katamori Mori clan Shimazu clan October 19 Ikedaya Jiken Nagai Naoyuki Shogun Tokugawa shogunate Tokugawa Yoshinobu Wakadoshiyori Battle of Toba-Fushimi Fushimi Meiji period Republic of Ezo Saitō Hajime June 20 Lunar calendar May 11 Hijikata Toshizō Jujutsu Kenjutsu Nagakura Shinpachi Okita Sōji Takeda Kanryūsai Tennen Rishin-ryū Yamanami Keisuke Yamazaki Susumu Bushidō Seppuku Hakama Kimono
Disclaimer