Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Shunkan': Kikai Island Shishigatani Incident Taira no Kiyomori Bunraku Noh Shunkan (play) The Tale of the Heike Kan Kikuchi Ryūnosuke Akutagawa Buddhist temples in Japan Kanga Minamoto clan Ninna-ji Emperor Go-Shirakawa Daijō Daijin Gukanshō Taira clan Fujiwara no Narichika Fujiwara no Naritsune Kyūshū Satsuma Province Kikai, Kagoshima Emperor Antoku Taira no Tokuko George Bailey Sansom List of characters in the Tale of the Heike Iōjima, Kagoshima Komparu Zenchiku
Disclaimer