Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Sima Guang': China Song Dynasty Yuncheng Imperial examination Emperor Yingzong of Song Historiography History of China Five Dynasties and Ten Kingdoms Period Jin (state) Qin Dynasty Warring States Period Universal history Emperor Shenzong of Song Zizhi Tongjian Wang Anshi Luoyang Jiyun Lexicography Yupian Chinese character Shuowen Jiezi Tang Dynasty Rafe de Crespigny Edwin G. Pulleyblank 1065 Cheng Yi (philosopher) Shiliuguo Chunqiu 1086 Emperor Zhezong of Song 1084 Six Dynasties Li Zhengji Pan Geng 1019 Sima Shi Empress Pan (Da) Niu-Li Factional Struggles Emperor Xuan of Han Sima (surname) List of historians Zhu Yi (Liang Dynasty) Qian Liu Sun Liang Chinese historiography Cao Wei 1066 Chancellor of China Chen Sheng Su Song Emperor Xiaowen of Northern Wei
Disclaimer