Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Soga no Emishi': Yamato period Minister of State Empress Kōgyoku Empress Suiko Nihon-shiki romanization Emperor Jomei Prince Yamashiro Soga no Iruka Suicide Emishi 645 Hi Izuru Tokoro no Tenshi Sakaibe no Marise Tennōki Kokki Emperor Tenji Fujiwara no Kamatari Isshi Incident Soga no Iname Kojiki Jōgū Shōtoku Hōō Teisetsu Asuka-dera Soga clan List of suicides
Disclaimer