Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'State of Dai': China Sixteen Kingdoms Tuoba Xianbei Hohhot Inner Mongolia Han Zhao Jin Dynasty (265–420) Tuoba Yilu Xiongnu Former Qin Northern Wei Ethnic groups in Chinese history Tuoba Heru Tuoba Pugen Tuoba Shiyijian Tuoba Yihuai Tuoba Yulü Emperor Daowu of Northern Wei Husi Chun Princess Dowager Helan Tiele people Book of Wei Gogugwon of Goguryeo Battle of Canhe Slope Murong Jun Liu Yao Xie An Dai Dai (state) Murong Huang Liu Cong (Han Zhao) Fú Jiān Murong Chui
Disclaimer