Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Sun Chuanfang': 1885 1935 November 13 Wu Peifu Zhili clique Shandong 1904 Japan Beiyang Army 1923 Fujian 1924 Lu Yongxiang Shanghai Zhejiang Feng Yuxiang Guominjun Second Zhili–Fengtian War Zhang Zuolin 1925 Jiangsu Zhang Zongchang Anhui Jiangxi Nanjing November 25 1927 Dalian Northern Expedition Tianjin Kuomintang History of the Republic of China Nanjing decade Sun (surname) Lu Yongxiang (warlord) Huanggutun Incident Anti–Fengtian War Beijing coup Chinese Civil War Warlord era Beiyang Government
Disclaimer