Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Surasena Kingdom': Mahabharata Yadav King Shurasena Kosala Kingdom Mathura, Uttar Pradesh Rama Shatrughna Treta Yuga Asura Madhu Forest Dvapara Yuga Kansa Ugrasena Jarasandha Magadha Krishna in the Mahābhārata Dvaraka Magadha Kingdom Kunti Kingdom Salwa Kingdom Panchala Kingdom Matsya Kingdom Sahadeva Avanti Kingdom Chedi Kingdom Dasarna Kingdom Kuru Kingdom Malla Kingdom Saurashtra Kingdom Dwaita Forest Pandava Yamuna Dhritarashtra Bhishma Kunti Dvaraka (historical) Krishna Balarama Arjuna Duryodhana Bahlikas Karna Drona Satyaki Jayadratha Yudhisthira Bhima Kritavarma Shakuni Bahlika Kingdom
Disclaimer