Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Svetambara': Digambar Jainism Asceticism Moksha Mallinath Tirthankar Monk Nun Acharya Kalpasutra (Jainism) 937 Tapa Gachchha Tristutik Gachchha Sthanakvasi Terapanth Acharya Rajendrasuri Shramana Tristutik Ahimsa Acharya Mahapragya Mary Pat Fisher Aupapatika Dadabadi Drstivada Haribhadra Murtipujaka Nishitha Prasnavyakaranani Preksha meditation Sthananga Sutra Taranga (Jain Temple) Vijayanandsuri Vipakasruta Yashodev Suri 1827 in India Acharya Jayantsen Suriswarji '"Madhukar" Antakrddaasah Anuttaraupapātikadaśāh Hira Vijaya Suri Jainism in Rajasthan Jnatrdharmakathah Muni Jayanandvijay Oswal Ramchandra Surishwarji Maharaja Singhai Sthulabhadra Sutrakritanga Upasakadasah Vyakhyaprajnapti Fasting in Jainism
Disclaimer