Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Taira no Kiyomori': Heian period Japan History of Japan Samurai Taira clan Taira no Tadamori Hōgen Rebellion Minamoto clan Minamoto no Yoshitomo Kyoto Heiji Rebellion Minamoto no Noriyori Minamoto no Yoritomo Minamoto no Yoshitsune Emperor of Japan Daijō Daijin De facto Emperor Takakura Taira no Tokuko Coup d'état Emperor Go-Shirakawa Emperor Antoku Genpei War Prince Mochihito Kamakura period The Tale of the Heike Warriors Orochi 2 Osamu Tezuka Phoenix (manga) Peafowl 1167 Fujiwara no Michinori List of state leaders in 1159 List of state leaders in 1160 List of state leaders in 1161 List of state leaders in 1162 List of state leaders in 1163 List of state leaders in 1164 List of state leaders in 1165 List of state leaders in 1166 List of state leaders in 1167 List of state leaders in 1168 List of state leaders in 1169 List of state leaders in 1170 List of state leaders in 1171 List of state leaders in 1172 List of state leaders in 1173 List of state leaders in 1174 List of state leaders in 1175 List of state leaders in 1176
Disclaimer