Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Tapas (Sanskrit)': Sanskrit Hinduism Historical Vedic religion Mortification of the flesh Vriddhi Yogi Rigveda Soma Niyama Patañjali Yoga Sutras of Patanjali Manyu Moon Monier Monier-Williams Tapas (Sanskrit) Jainism Moksha Sikhism Nirvana Karma Penance Fasting Meditation Yoga Brahman Brahmacharya Ahimsa Vegetarianism Vow Buddhism Boon Ramayana Ravana Shiva Brahma Brahmarshi Vasistha Vishvamitra Rajarshi Brahmin Kshatriya Rishi Apsara Menaka Rambha Bhagiratha Ganges Himalayas Gautama Buddha Mahavira
Disclaimer