Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Tattvartha Sutra': Acharya Jainism Umaswati Epistemology Sūtra Sanskrit Tattva (Jainism) 2nd century BC Moksha Soul Karma Parasparopagraho Jivanam Saman Suttam Causes of Karma Asrava Bandha Jinendra Varni Vidyanandaji Eastern epistemology Jain Agamas Ancient philosophy Sukhlal Sanghvi Indian logic Naraka (Jainism) Kanchipuram Jain philosophy Ahimsa in Jainism Anekantavada Yoga Karma in Jainism
Disclaimer