Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'The Tale of the Heike': Clan Epic poetry Genpei War Japan Minamoto clan Taira clan Kanji Burton Watson Helen Craig McCullough Eiji Yoshikawa Historical novel Ancient Greek Biwa Biwa hōshi Tsurezuregusa Yoshida Kenkō Lute Japanese literature Impermanence Shorea robusta Yasaka Shrine Samurai Bushidō Heian period Taira no Kiyomori Minamoto no Yoshinaka Minamoto no Yoritomo Minamoto no Yoshitsune Noh Woodblock printing Tale of Heiji Tale of Hōgen Genpei Jōsuiki Taira no Tadamori Emperor Go-Shirakawa Heiji Rebellion Hōgen Rebellion Fujiwara no Narichika Shishigatani Incident Shunkan Enryaku-ji Heian-kyō Kyoto Taira no Shigemori Kikai Island Satsuma Taira no Tokuko Emperor Antoku Kumano Shrine Emperor Takakura
Disclaimer