Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Thebaid': Abydos, Egypt Ancient Egypt Aswan Nome (Egypt) Upper Egypt Thebes, Egypt Indian Ocean Ptolemaic dynasty Red Sea Strategos Diocletian Legio I Maximiana Legio II Flavia Constantia Roman Empire Roman legion Ptolemais Hermiou Christian Desert Hermit Pachomius Christian art Apollonopolis Coluthus May 19 (Eastern Orthodox liturgics) Paphnutius of Thebes September 11 (Eastern Orthodox liturgics) Anthonians August 7 (Eastern Orthodox liturgics) Dryton and Apollonia Archive Napaeae Nonnus Saint Leonidas Apollonos Hydreium Gerasimus of the Jordan Onuphrius Ptolemy Alexander of Lycopolis Santiago de Peñalba Apollonopolis Parva (Coptos) Diocese of Egypt Heptanomis Michel de Marolles Saint Eumenes Antinopolis Euthalius Snell's law Abbey Jesus Prayer Eucherius of Lyon Eriphyle
Disclaimer