Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Tigranes the Great': Common Era Tigranes Eastern Armenian language Kingdom of Armenia Western Armenian language Artavasdes I of Armenia Artaxiad Dynasty Tigranes I Cleopatra of Pontus Mithridates VI of Pontus Parthian Empire Roman Republic Seleucid Empire Mithridates II of Parthia Parthia Atropatene Azerbaijan (Iran) Artaxias I Nakharar Sophene Zariadres 85 BC 90 BC First Mithridatic War Pontus Asia (Roman province) Ancient Rome Cappadocia Lucius Cornelius Sulla 88 BC Scythians Azerbaijan Euphrates Mesopotamia Syria Tigris 83 BC Cilicia Phoenicia Seleucus VII Kybiosaktes Acre, Israel Ptolemais Metropolitan area Tigranakert (Amid) Caspian Sea Pontic Mountains Ecbatana King of Kings Plutarch Cicero
Disclaimer