Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Timeline of Eastern philosophers': Philosophy Contemporary philosophy Confucianism Confucius Gongsun Long Laozi Mencius Mozi Sun Tzu Taoism Han Fei Hedonism Hui Shi Legalism School of Names Shang Yang Shen Buhai Shen Dao Xun Zi Yang Zhu Zhuangzi Zou Yan Wu Xing Yin and yang Dong Zhongshu I Ching Tao Te Ching Wang Bi Cheng Hao Zhu Xi Zhang Xuecheng Saptarshi Buddhism Gautama Buddha Guru Jainism Kanada Kapila Mahavira Rigveda Rishabha (hindu sage) Rishi Samkhya Tirthankar Vaisheshika Vedas Yajnavalkya Chanakya Nyāya Sūtras Bodhidharma
Disclaimer