Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Toki clan': Edo period Japan Kamakura period Emperor Seiwa Minamoto clan Minamoto no Yorimitsu Mino Province Toki, Gifu Gifu Great Buddha Gifu, Gifu Shōhō-ji (Gifu) Sōfuku-ji (Gifu) Ashikaga Takauji Hōjō Sadatoki Kamakura shogunate Shikken Muromachi period Sengoku period Ise Province Owari Province Shugo Shogun Toki Shigeyori Yamana clan Ōmi Province Ōnin War Saitō Dōsan Toki Yorinari Mikawa Province Tokugawa Ieyasu Daimyo Shimōsa Province Kōzuke Province Akechi clan Asano clan Takenaka clan 1271 1318 1339 1342 1351 1388 1397 1404 1406 1414 1442 1457 1474 1488
Disclaimer