Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Tokugawa Ieharu': 1737 1786 Japan June 20 September 17 Shogun Tokugawa shogunate Tokugawa Ieshige Emperor Kōkaku Daimyo Fukuchiyama, Kyoto Kutsuki Masatsuna Oki Province Tamba Ōmi Province Mount Asama Shinano Gunma Prefecture Nagano, Nagano Isaac Titsingh Buddhism Kūkai Shingon Buddhism Edo Castle Tanuma Okitsugu Wakadoshiyori Sakoku Japanese era name John Whitney Hall Harvard University Press Hayashi Gahō Nihon Ōdai Ichiran Royal Asiatic Society List of state leaders in 1760 List of state leaders in 1761 List of state leaders in 1762 List of state leaders in 1763 List of state leaders in 1764 List of state leaders in 1765 List of state leaders in 1766 List of state leaders in 1767 List of state leaders in 1768 List of state leaders in 1769 List of state leaders in 1770 List of state leaders in 1771 List of state leaders in 1772 List of state leaders in 1773 List of state leaders in 1774 List of state leaders in 1775 List of state leaders in 1776
Disclaimer