Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Tokugawa Ieyasu': Battle of Sekigahara Japan Meiji Restoration Shogun Tokugawa shogunate We (kana) Japanese calendar Mikawa Province Nikkō Tōshō-gū Okazaki Castle Tenbun Daimyo Matsudaira Hirotada Mizuno Tadamasa Imagawa clan Oda clan Matsudaira Kiyoyasu Shizuoka, Shizuoka Oda Nobuhide Nagoya Oda Nobunaga East Asian age reckoning Siege of Terabe Battle of Okehazama Matsudaira Nobuyasu Hattori Hanzō Honda Tadakatsu Ishikawa Kazumasa Kōriki Kiyonaga Sakai Tadatsugu Sakakibara Yasumasa Kaga Province Family name Given name Minamoto clan Seiwa Kyoto Kai Province Takeda clan Takeda Shingen Suruga Province Tōtōmi Province Imagawa Ujizane Uesugi Kenshin Asakura clan Azai clan Battle of Anegawa Late Hōjō clan Battle of Mikatagahara Takeda Katsuyori
Disclaimer