Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Treta Yuga': Devanagari Dvapara Yuga Hinduism Satya Yuga Yuga Parashurama Rama Vamana Vishnu Dharma Kali Yuga Aditi Asura Indra Mahabali Monarch Prahlada Bhakti Deva (Hinduism) Patala Onam Brahmana Kshatriya Bhishma Brahmastra Karna Indrajit Rakshasa Surya Ikshvaku dynasty Suryavansha Ayodhya Kosala Mahavishnu Shesha Bhrigu Samhita Kosala Kingdom Lauhitya Kingdom Khudabadi Sindhi Swarankar Malayala Kshatriyas Ramaraj Temple of Gola Gokaran Nath Khammam Surasena Kingdom Akshaya Tritiya Kishkindha Lunar Dynasty Paduka Daśāvatāra Yadagirigutta (Temple)
Disclaimer