Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Uesugi Norimasa': Daimyo Japan Kanrei Kantō region Shogun Uesugi Kenshin Battle of Kawagoe Hōjō clan Uesugi clan Echigo Province Hōjō Ujiyasu Uesugi Battle of Odaihara Nagao clan Siege of Shika Itagaki Nobukata Ōgigayatsu Tomosada Fūrin Kazan (Taiga drama)
Disclaimer