Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Uesugi clan': Fujiwara clan Muromachi period Sengoku period Uesugi Kenshin Historical kana orthography Japanese language Daimyo Edo period Fudai daimyo Tozama daimyo Daijō Daijin Tango Province Ashikaga Takauji Kanrei Shugo Hirai Kawagoe Castle Kōzuke Province Musashi Province Ōnin War Echigo Province Nagao clan Ōta clan Edo Castle Ōta Dōkan Hōjō Sōun Kamakura, Kanagawa Nagao Tamekage Kantō region Late Hōjō clan Hōjō Ujitsuna Kawagoe Uesugi Norimasa Sagami Province Takeda Shingen Battle of Sekigahara Ishida Mitsunari Uesugi Kagekatsu Dewa Province Honshū Koku Tōhoku region Yonezawa Domain Mark Ravina Uesugi Harunori Meiji Restoration Harvard University Press George Bailey Sansom Stanford University Press Aiura Nagato
Disclaimer